Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO” lub „Rozporządzenie”) informujemy, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ORION Znakowanie Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskie,  ul. Nowa 23, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska, KRS: 0000054725, REGON: 932175258, NIP: 8971632600, tel. +48 713811800adres e-mail: rodo@orion.wroc.pl
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane: 
 1. w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci wykonywania Umowy z Kontrahentem; 
 2. marketingowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), poprzez prowadzenie działań marketingowych w tym m.in. wysyłanie materiałów informacyjnych i ofert produktów na podany adres e-mail lub przedstawianie ich telefonicznie.

A także w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora: 

 1. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa]; 
 2. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową]; 
 3. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne – przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej]. 
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 
 1. Podwykonawcy oraz dostawcy organizacji. 
 2. Notariusze oraz kancelarie adwokackie lub radcowskie. 
 3. Firmy prowadzące działania marketingowe. 
 4. Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne. 
 5. Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty. 
 6. Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe. 
 7. Organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych administratora. 
 1. W przypadkach przewidzianych prawem, przysługuje Państwu: 
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, 
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
 5. prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia, 
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 1. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 2. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.